คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดา ต่ายใหญ่กรีด
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวดล สินกลิ่น
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสวศิวกร วงส์แดง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธนากร กล่อมเมือง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภัสสรา ถาวรกันต์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราพา อินทวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณา สักรินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลักษิกา บัวทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัทมาพร อินทร์สุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรธีรา โกละกะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรกนก เมืองฉิม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินทรา รัตนคต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวณี โพธิ์สอน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณรดา ร่วมพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชญ์สินี แสงจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวิริทธิ์พล วงศ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายเจนรงค์ ประดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสหรัฐ ขานทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายพศุตม์ เปียชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวิศ เสือทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทพร หีตชุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่4/2