โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
หมู่ 17  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
เบอร์โทรศัพท์ 077292019
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสรณ์ ปานเสน่ห์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิฑามาศ มีพริ้ง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรีดาภรณ์ สอนทอง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวภัทร พรหมอุบล
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจวรรณ บุญดี
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายตะวัน แก้วศรีจันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมนพร รัตนบุรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ วงศ์นารักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าเขตรับผิดชอบ 5 ส.
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร เชาวฤทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมทัช คงแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพระพุทธศาสนา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิเดช นักบริตน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพงศ์ แผ้วชนะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา สำสีวงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายดนตรี
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิรักษ์ คงสงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายจราจร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายนพพร คงวุ่น
ตำแหน่ง : งานโสตทัศน์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิกร ศักดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายพงพันธ์ เขียวขำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ เชี่ยวชำนาญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชาลิสา สมใจเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตติมา เทพทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2