กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกันยารัตน์ บัวทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 082-2840248

นางสุนันทา ขำแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 081-677-7340

นางสาวสุชาดา ทองขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 095-181-2331

นายอธินาถ ไตรรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 093-779-8981

นายปรเมศ สอนแก้ว
ครูผู้ช่วย