โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
หมู่ 17  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
เบอร์โทรศัพท์ 077292019
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกันยารัตน์ บัวทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอติพงศ์ ใบงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุนันทา ขำแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุชาดา ทองขาว
ครูผู้ช่วย