กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกันยารัตน์ บัวทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุนันทา ขำแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุชาดา ทองขาว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายอธินาถ ไตรรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2