กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.ณัฐชฎาภรณ์ ศรีสมบูรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 095-2571095

นางเรวดี พานิชวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 061-653-2329

นางสาวศิริญญา ชูจินดา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 080-0398690