กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกัลญา จันทรธนู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

น.ส.ณัฐชฎาภรณ์ ศรีสมบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางเรวดี พานิชวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2