โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
หมู่ 17  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
เบอร์โทรศัพท์ 077292019
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกัลญา จันทรธนู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

น.ส.ณัฐชฎาภรณ์ ศรีสมบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

น.ส.เรวดี คงจ้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2