โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
หมู่ 17  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
เบอร์โทรศัพท์ 077292019
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัตนาภรณ์ เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวลลิษา แก้วประสงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายปฎิพัทธ์ ศรีเเสง
ครูผู้ช่วย

นางฉวีวรรณ คงยัง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2