โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
หมู่ 17  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
เบอร์โทรศัพท์ 077292019
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศุภราพร พะสริ
ครู คศ.1

นางสาวรัตนาภรณ์ เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวลลิษา แก้วประสงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายปฎิพัทธ์ ศรีเเสง
ครูผู้ช่วย