โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
หมู่ 17  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
เบอร์โทรศัพท์ 077292019
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัตนาภรณ์ เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฉวีวรรณ คงยัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวลลิษา แก้วประสงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายปฎิพัทธ์ ศรีเเสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายธีระพงษ์ ร่วมพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1