กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัตนาภรณ์ เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฉวีวรรณ คงยัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวลลิษา แก้วประสงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายปฎิพัทธ ศรีเเสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายธีระพงษ์ ร่วมพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกรรณิการ์ ชูบุญทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2