หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน


        หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวิภาวดีพุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ
          - ห้องเรียนปกติ ห้อง 2
          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 2 โครงสร้าง คือ
          - โครงสร้างที่ 1 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
          - โครงสร้างที่ 2 ห้องเรียนศิลป์เน้นคณิตศาสตร์–ภาษาอังกฤษ