วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

   ภายในปี ๒๕๖๒  โรงเรียนมัธยมวิภาวดี  มุ่งพัฒนาจิตสาธารณะผู้เรียน  สร้างทักษะอาชีพและเทคดนโลยี  อยู่อย่างพอเพียง  อาศัยชุมชนมีส่วนร่วม  และเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน
ปรัชญา

ปรัชญา

"เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม กิจกรรมเด่น  มีความเป็นประชาธิปไตย"