คณะผู้บริหาร

นายบุญเลิศ ชุมจุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0813822940

นายวิระศักดิ์ จันทรธนู
หัวหน้าบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0640202086

นายพิชิตพล ผดุงพล
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0967839771

นางสาวจุฬาวรรณ เขียวคง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0952753035

นางสาวกันยารัตน์ บัวทอง
หัวหน้างานบริหารการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทร : 0822840248