ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
สรุปสถิตินักเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
                           
 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
        364 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    63 คน
 
จำนวนนักเรียนชาย
        175 คน   ชาย 30 หญิง 33  
 
จำนวนนักเรียนหญิง
        189 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    56 คน
                  ชาย 29 หญิง 27  
 
จำนวนนักเรียนม.ต้น
        174 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    55 คน
 
จำนวนนักเรียนชายม.ต้น
        90 คน   ชาย 31 หญิง 24  
 
จำนวนนักเรียนหญิงม.ต้น
        84 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    78 คน
                  ชาย 35 หญิง 43  
 
จำนวนนักเรียนม.ปลาย
        190 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    55 คน
 
จำนวนนักเรียนชายม.ปลาย
        85 คน   ชาย 30 หญิง 25  
 
จำนวนนักเรียนหญิงม.ปลาย
        105 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    57 คน
                  ชาย 20 หญิง 37  
                         

ข้อมูลนักเรียน
สรุปสถิตินักเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
                           
 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
        331 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    58 คน
 
จำนวนนักเรียนชาย
        160 คน   ชาย 31 หญิง 27  
 
จำนวนนักเรียนหญิง
        171 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    55 คน
                  ชาย 32 หญิง 23  
 
จำนวนนักเรียนม.ต้น
        170 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    57 คน
 
จำนวนนักเรียนชายม.ต้น
        86 คน   ชาย 23 หญิง 34  
 
จำนวนนักเรียนหญิงม.ต้น
        84 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    59 คน
                  ชาย 33 หญิง 26  
 
จำนวนนักเรียนม.ปลาย
        161 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    59 คน
 
จำนวนนักเรียนชายม.ปลาย
        74 คน   ชาย 21 หญิง 38  
 
จำนวนนักเรียนหญิงม.ปลาย
        87 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    43 คน
                  ชาย 20 หญิง 23