โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
หมู่ 17  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
เบอร์โทรศัพท์ 077292019
คณะผู้บริหาร

นายบุญเลิศ ชุมจุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิระศักดิ์ จันทรธนู
หัวหน้าบริหารงานบุคคล

นางกัลญา จันทรธนู
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

นางสาวจุฬาวรรณ เขียวคง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวกันยารัตน์ บัวทอง
หัวหน้างานบริหารการเงินและสินทรัพย์