คณะผู้บริหาร

นายบุญเลิศ ชุมจุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 081-3822940
อีเมล์ : patalung2549@hotmail.com

นายวิระศักดิ์ จันทรธนู
หัวหน้าบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 064-0202086
อีเมล์ : wirasak199090@gmail.com

นางสาวจุฬาวรรณ เขียวคง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 095-2753035
อีเมล์ : julawan56@gmail.com

นายพิชิตพล ผดุงพล
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 096-7839771
อีเมล์ : kru.pichitpol@gmail.com

นางสาวกันยารัตน์ บัวทอง
หัวหน้างานบริหารการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทร : 082-2840248
อีเมล์ : kruka2561@gmail.com