พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจ 

     1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามที่มาตรฐานสากลกำหนด
     2. พัมนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ  และนำไปใช้ในการดำรงชีวิต
     4. พัฒนาบุคลากรมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ครูมืออาชีพ
     5. สนับสนุนให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาทั้งผู้สอนและผู้เรียน
     6. สนับสนุนให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
     7. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายปัญจะภาคี
     8. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วมเป้าประสงค์

เป้าประสงค์ (Goals)

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

  2. ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพสามารถใช้ในการดำรงชีวิต

  3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมประชาคมอาเซียนได้

  4.  ผู้เรียนสามารถแสวงความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต

  5. บุคลากรในโรงเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

  6. บริหารจัดการแบบส่วนร่วมโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน(School Base Management)อย่างมีคุณภาพ