กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางณัฐธิสา ยิ่งดำนุ่น
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบัณฑิต กลีบเมฆ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1