กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางณัฐธิสา ยิ่งดำนุ่น
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายบัณฑิต กลิ่นเมฆ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายธีระยุทธ รัตนสูตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1