กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิระศักดิ์ จันทรธนู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 064-020-2086

น.ส.จุฬาวรรณ เขียวคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 095-275-3035

นายสำเริง กัณรงค์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 086-269-3206