โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
หมู่ 17  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
เบอร์โทรศัพท์ 077292019
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิระศักดิ์ จันทรธนู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

น.ส.จุฬาวรรณ เขียวคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายธีระพงษ์ ร่วมพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสำเริง กัณรงค์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1