กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิระศักดิ์ จันทรธนู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

น.ส.จุฬาวรรณ เขียวคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายสำเริง กัณรงค์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1