บุคลากรสำนักงาน

นางสาวบุษบา ช่วยพรหม
ครูธูรการ

นายไพโรจน์ ปั้นนุ้ย
นักการภารโรง

พี่ติ๊ดตี่
แม่บ้าน