กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัญชลีพร พุกสอน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวดารณี จุนเจือวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายนิพนธ์ ยอดศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1