กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายนิพนธ์ ยอดศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 085-7921432

นางสาวอัญชลีพร พุกสอน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0917725095

นางสาวดารณี จุนเจือวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 081-433-6780

นางสาวขนิษฐวรรณ ไตรสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0620655409