กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัญชลีพร พุกสอน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดารณี จุนเจือวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1