โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
หมู่ 17  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
เบอร์โทรศัพท์ 077292019
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัญชลีพร พุกสอน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดารณี จุนเจือวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1