คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ๒๕๖๕
๑. นายสมพร พรหมหีต             ประธานกรรมการ
๒. นายจิระศักดิ์ คงขันธ์             ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายธีระยุทธ รอดภัย             ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นางพวงรัตน์ เหรัญญะ           ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายขจรศักดิ์ พรหมแห          ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ด.ต.กิจนิกร สะโรจน์              ผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายนถพร ขำแก้ว                 ผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายสุทธิพงษ์ ประชุมรัตน์      ผู้แทนผู้ปกครอง
๙. นายวิระศักดิ์ จันทรธนู            ผู้แทนครู
๑๐. นายปัญญาพร หึตช่วย         ผู้แทนศิษย์เก่า
๑๑. นายศุภลักษณ์ ชูศร             ผู้แทนองค์กรชุมชน
๑๒. นายอนิรุทธ์ หนูแบน            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๓. นายอดุลย์ สุวรรณ               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
๑๔. นายสมชาย ชูจอน               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
๑๕. นายบุญเลิศ ชุมจุล              ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
 


คณะกรรมการสถานศึกษา

 

1. นายสมพร อินทรมณี

2. นายเจริญ ขำแก้ว

3. นายปรีชา พุดดำ

4. นางพวงรัตน์ เหรัญญะ

5. นายสุวรรณ ศิริกุล

6. นายจิระศักดิ์ คงขันธ์

7. นายสนิท มีสุขศรี

8. นายเสกสรรค์ เพชรคก

9. นายจักรินทร์ โกละกะ

10. นางสาวสุนิสา ไกรวงค์

11. นายทรงเกียรติ อนันตมาศ

12. นางสาวกันยารัตน์ บัวทอง

13. นายวิระศักดิ์ จันทรธนู