กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพิชิตพล ผดุงพล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพิกุล เถาถวิล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกอบกุล ยังแดง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1