โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
หมู่ 17  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
เบอร์โทรศัพท์ 077292019
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมพร พรหมหีต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุมนทิพย์ ทิพย์หนู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายพิชิตพล ผดุงพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววิไลวรรณ หิรัญรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1