โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
หมู่ 17  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
เบอร์โทรศัพท์ 077292019
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพิชิตพล ผดุงพล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพิกุล เถาถวิล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววิไลวรรณ หิรัญรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกอบกุล ยังแดง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1