ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
           โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ ๗  (พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๓๙) โดยจัดตั้งในพื้นที่ หมู่ ๑๗ ตำบลตะกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเนื้อที่ที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยนิคมสหกรณ์ท่าฉาง โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนสหกรณ์นิคม และสำนักสงฆ์รังสฤษส์ รับนักเรียนครั้งแรกในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๓๖ จำนวน ๔๓ คน
         วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษาได้แต่งตั้ง นายสมยศ กระจ่างแจ้ง ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๔ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลโรงเรียนสาขา
          ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด ๑๖ x ๓๖ เมตร โดย นายเจริญ            ขำแก้ว, นายสุรเดช แซ่เลี้ยว และคณะผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง นายเชิด  คงทอง อำนวยการกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น เป็นประธานในการก่อสร้าง และกรมสามัญศึกษาได้บรรจุ นางสาววรนุช อินทรศรีสุข ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
          ปีการศึกษา ๒๕๓๘  กรมสามัญศึกษา ได้บรรจุ นางจันทร์นิพา พยัคฆพล ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ วิชาเอกภาษาไทย และนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รุ่นแรก
          ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ผู้ปกครองนักเรียนก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด ๘ x ๑๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง และโรงอาหาร ขนาด ๖ x ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง
          ปีการศึกษา ๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษาประกาศจัดตั้งโรงเรียนชื่อ  “โรงเรียนมัธยมวิภาวดี (ม.ว.)” เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ โดยแต่งตั้งให้ นายพรชัย ปลอดจินดา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ตามคำสั่งสำนักงานสามัญศึกษาที่ ๑๗๓/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๐
          วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายสมยศ กระจ่างแจ้ง ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิภาวดี
          วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายสมยศ  กระจ่างแจ้ง  ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
          วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายสมยศ  กระจ่างแจ้ง  ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๖ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
          วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสมยศ กระจ่างแจ้ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี
          พ.ศ.๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวิภาวดีได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวน ๗ รายการ และเข้าใช้อาคารดังกล่าวในวันศุกร์  ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
          ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อาคารหลังใหม่ และเข้าใช้อาคารอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ ที่ ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๔๘
          เดือนมกราคม ๒๕๔๙ นายเจริญ แก้วสุก ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี แทนนายสมยศ กระจ่างแจ้ง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
          เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ นายวินัย  กล่อมเมือง  ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดีแทนนายเจริญ  แก้วสุก  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ
          ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายบุญเลิศ ชุมจุล ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดีแทน นายวินัย กล่อมเมือง ซึ่งเกษียณอายุราชการ