ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียน
1 .
ปรับปรุง
0  % 
2 .
พอใช้
0  % 
3 .
ปานกลาง
0  % 
4 .
ดี
13.64  % 
5 .
ดีมาก
86.36  % 

  ปิดหน้าต่างนี้
จำนวนผู้ร่วมโหวดทั้งหมด 22 ท่าน