กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศักรินทร์ ใหญ่ไล้บาง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ