หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 2. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง

 3. เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลภาครัฐ

 4. หลักเกณฑ์และวิธีประเมิลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 5. คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 6. การประเมินข้าราชการครูและบุคลา~มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน ว17

 7. การประเมินข้าราชการครูและบุคล~ะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา ว17

 8. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูแล~ษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21

 9. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูแล~ษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว9

 10. คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธ~ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ว9

 11.  คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธ~ากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว10

Adobe Acrobat Document 1. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.12 KB
Adobe Acrobat Document 2. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.28 KB
Adobe Acrobat Document 3. เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลภาครัฐ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 601.41 KB
Adobe Acrobat Document 4. หลักเกณฑ์และวิธีประเมิลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.57 KB
Adobe Acrobat Document 5. คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
Adobe Acrobat Document 6. การประเมินข้าราชการครูและบุคลา~มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน ว17   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
Adobe Acrobat Document 7. การประเมินข้าราชการครูและบุคล~ะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา ว17   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
Adobe Acrobat Document 8. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูแล~ษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.08 MB
Adobe Acrobat Document 9. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูแล~ษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว9   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB
Adobe Acrobat Document 10. คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธ~ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ว9   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.92 MB
Adobe Acrobat Document 11. คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธ~ากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว10   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.83 MB