ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

1. สถิติการให้บริการของฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
2. สถิติการบริการงานทะเบียน
3. สถิติการลาของข้าราชการครู เมษายาน - กันยายน 2565
4. สถิติรายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Adobe Acrobat Document สถิติการขอเบิกวัสดุ-อุปกรณ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.21 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการบริการงานทะเบียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 539.17 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการลาของข้าราชการครู เมษายาน - กันยายน 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.65 KB
Adobe Acrobat Document สถิติรายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.42 KB