คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1. การบริหารการเงินในสถานศึกษา
2. ขั้นตอนการชำระเงิน
3. ขั้นตอนการบริการของฝ่ายทะเบียน
4. คู่มือนักเรียน ปี 2565

Adobe Acrobat Document การบริหารการเงินในสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 371.71 KB
Adobe Acrobat Document ขั้นตอนการชำระเงิน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 492.23 KB
Adobe Acrobat Document ขั้นตอนการบริการของฝ่ายทะเบียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.8 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือนักเรียน ปี 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 504.25 KB