คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. คู่มือการบริหารงานฝ่าบบริหารทั่วไป 
2. คู่มือการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
3. คู่มือการบริหารงานวิชาการ
4. คู่มือการบริหารงานบริหารบุคคล

Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานฝ่าบบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 520.89 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.79 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานบริหารบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.79 KB

5. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล

Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูธีระพงษ์ ร่วมพันธ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.47 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูกรรณิการ์ ชูบุญทอง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.23 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูกอบกุล ยังแดง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.76 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูกันยารัตน์ บัวทอง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.61 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูขนิษฐวรรณ ไตรสุวรรณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.81 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูจุฬาวรรณ เขียวคง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.44 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูฉวีวรรณ คงยัง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.57 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูณัชฎาภรณ์ ศรีสมบูรณ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.35 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูณัฐธิสา ยิ่งดำนุ่น   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.1 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูดารณี จุนเจือวงศ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.09 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูธีระยุทธ รัตนสูตร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.72 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูปฏิพัทธ ศรีแสง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.71 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูปรเมศ สอนแก้ว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.12 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูพิกุล เถาถวิล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.15 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูพิชิตพล ผดุงพล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.44 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูรัตนาภรณ์ เพ็ชรรัตน์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.93 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูเรวดี พานิชวงศ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.03 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูลลิษา แก้วประสงค์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.47 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูวสันศิริ ปิตตาระโพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.37 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูวิระศักดิ์ จันทรธนู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.44 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูศิริญญา ชูจินดา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.93 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูสำเริง กัณรงรค์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 383.38 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูสุชาดา ทองขาว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.69 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูสุนันทา ขำแก้ว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.71 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูอัญชลีพร พุกสอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.71 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติราชการรายบุคคล ครูนิพนธ์ ยอดศรี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.02 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติราชการรายบุคคล ครูบัณฑิต กลิ่นเมฆ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.73 KB