อำนาจหน้าที่

1. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
4. บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. คำสั่งโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ~9-2565 เรือง มอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน
6. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document 1. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.96 KB
Adobe Acrobat Document 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.43 KB
Adobe Acrobat Document 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document 4. บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.55 KB
Adobe Acrobat Document 5. คำสั่งโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ~9-2565 เรือง มอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.72 KB
Adobe Acrobat Document 6. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.65 KB