อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document (1) ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.82 KB
Adobe Acrobat Document (2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.43 KB
Adobe Acrobat Document (3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document (4) มอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวิภาวดี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.04 KB
Adobe Acrobat Document (5) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.65 KB
Adobe Acrobat Document (6) บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.55 KB
Adobe Acrobat Document (7) บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.96 KB